امروز یکشنبه چهاردهمین روز اعتصاب غذای محمد سلیمانی نیا...


دوستی که در ایران نشستی و از اینترنت فقط چت کردن و فیس بوک و گوگل را می دانی،و تلاشت فقط برای مخ زدن و اینجور کارهاست.اگر محمد سلیمانی نیا نبود شما امروز اینترنت نداشتی .دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست. دراعتصاب غذاست.

0