یادمان می ماند فرزاد جان"یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهایتان، به رویاهایتان پشت نکنید"
«فرزاد کمانگر»