الف ـ لام ـ میم؛ سلام بر تبرهائی که / حروف آزادی را / جدا جدا کرده اند!

"الف ـ لام ـ میم؛ سلام بر تبرهائی که / حروف آزادی را / جدا جدا کرده اند!"از امروز تمام مشکلات جمهوری اسلامی به پایان رسید.از امروز دیگر حصر خانگی نداریم.از امروز دیگر زندانی سیاسی نداریم.از امروز دیگر گرانی نداریم.از امروز دیگر گشت ارشاد ندارم.از امروز دیگر بیکاری نداریم.از امروز دیگر جامعه سر خورده نداریم.از امروز دیگر فاشیست مذهبی نداریم.از امروز دیگر فساد در بدنه حکومت نداریم.از امروز هزارتا کوفت و زهرمار دیگر نداریم.یعنی همه مشکلات شما با فیلتر کردن وبلاگ های بیژن الهی | غزاله علیزاده | هوتن نجات | رضابراهنی |هوشنگ ایرانی | پرویزاسلامپور |بهرام اردبیلی | محمودشجاعی | به پایان می رسد.