لحظه شکستن اعتقادات یک ملت

ترجمه پارچه نویسی در سوریه: 
سرنگون باد نظام و اپوزيسيون... 
سرنگون باد امت عربي و امت اسلامي... 
سرنگون باد شوراي امنيت... 
سرنگون باد دنيا... 
سرنگون باد همه چيز