بچرخ تا بچرخیم

شما هم اکنون صفحه با استناد به قانون جرایم رایانه ای را می بینید.آخه چه قانونی،چه کشکی،چه جرایم رایانه ای،شما سرتاپای نظامتان جرایم است،آن وقت از ادبیات می ترسید.از ادبیات مستقلی که صدای خودش است.نه صدای حکومتتان. 
 
برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم
برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم
برای بار یازدهم فیلترمان کردند
پس بچرخ تا بچرخیم