سهراب؛سهراب؛سهراب؛س ه راب

بنا به گزارشات رسیده
تو را در خون جاری کردند
خیابان ها تا ساعاتی پس از تاریکی در هوا
 نامت را به تکرار برده بودند
      سهراب؛
                 سهراب؛
                           سهراب؛
                                     س ه راب

آن روز سهراب اعرابی هم در جمع سبزهای معترض به دولت دروغ، حاضر بود؛ او که چند روز بعد جانش را نیز در راه آرمانش گذاشت. پس از راهپیمایی ۲۵ خرداد دیگر به خانه باز نگشت تا آنکه در ۲۱ تیر جنازه‌اش تحویل خانواده شد. در این فاصله، چند نفر از زندانیان آزاد شده از اوین، به مادر سهراب گفته بودند که او را در زندان دیده‌اند..
Sohrab it also lies in the Green opposition to the government, this was a few days later he put his life in the Ideal. After marching Persian date Khordad 25 others never returned home until the family was in the Persian date Tir 21 Jnaz·hash delivery. In the meantime, many people released from Evin prison, the mother of Sohrab had said that he saw in prison.