قطعۀ ناب: "بدترین شکنجه" | فیودور داستایوفسکی


فیودور داستایوفسکی

(بدترین شکنجه آن است که دیگر نتوانی دوست بداری)

http://alisekhavati.com/wp-content/uploads/jealousy_3-300x203.jpg