ما را به خاطر بیاور!

ما را به خاطر بیاور!
ما را که تازه جوانانی بیست و دو ساله بودیم
شور و عشق در سینه داشتیم و
پیش از آن که عاشق شویم
سینه بر خاک سوده
مردیم

ما را به خاطر بیاور!
ما را که سینه سرخانی خنیاگر بودیم
و ده به ده
نه در آسمان و نه در کوهسار
و نه بر شاخسار
که در بازار
پیش از آنکه آوازه خوان شویم
بر شاخه ای تکیده از تکیه گاه خویش
جان وا سپردیم

به خاطر دارم پیام شان را
سرنوشت شان را
آری...
و همیشه در گذرگاه خاطرم در گذر است
آوازهای صامت سینه سرخان سینه بر سیخ
و تجسد آرزوهای بیست و دو سالگان سینه بر سنگ
و از تکرار یادشان
شاید پیش از آنکه شاعر شوم
بیست و دو ساله بمیرم

سروده ای از زنده یاد عزت ابراهیم نژاد
******
جاوید زنده یاد عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی ۱۸ تیر یاد آور حماسه آرش های دلیر،پیشاپیش سالگرد ۱۸ تیر ۷۸ و یاد و خاطرهمه دانشجویان مبارز و زندانیان سیاسی و همه آنانی که در راه عزت و سر افرازی و سر بلندی و اعتلای میهن عزیزشان از بذل جان و مال مایه گذاشته اند را گرامی می داریم.