تیشه زدی به ریشه این شب پرستها

صانع تو تگرگی بودی از ابرها / وقتی داشت خشک میشد درخت سبز ما / تیشه زدی به ریشه این شب پرستها(امروز تولد صانع ژاله شهيد ٢٥ بهمن بود)داغ توهای این سرزمین هر روز بیشتر می شود روی سینه ام،و ما آدمها در الکی ترین ساعت هایمان،زمان می کُشیم.