اینجا زنجان ... حال نرگس خوب است

حال نرگس خوب است و لبخند لحظه ای از لبان مادرش دور نمی شود . حال نرگس خوب است و پدرش به شکرانه ی آزادی اش چون پروانه ای بر گرد دخترش میگردد تا جبران نماید لحظه های تنهایی نرگس در پس میله های زندان را . حال نرگس خوب است و خانه پر از خنده و هیاهوست . چه سخت است بیان لحظه ای که سراسیمه گیمان به دیدن چهره ی خسته اما مصمم نرگس منتهی شد .
اینجا زنجان . باران می بارد . حال همه ی ما خوب است :)