چاقوها به رقص زدن در آماده بودند

و آن ها چاقو زدن
به  باد چاقو زدن
به باران چاقو زدن
به درخت چاقو زدن
به خاک چاقو زدن
خونم پیچیده بود درون رگ های ایران
ناگهان
به جرم برگشت/رفیقانمان هم با ما چاقو زدن