دیواری که با راجر واترز برای فلسطین فروریخت

راجر واترز بنیانگذار گروه پینک فلوید همیشه برای آزادی اندیشه می کند،چه زمانی که  از اجرای نسخه ایرانی آهنگ 'آجر دیگری در دیوار"حمایت کرد و گفت:برای اعتراض به حکومت ایران اصلا پشیمان نیست.و چه این بار که او را همراه با محمود عباس در روز  ارتقا جایگاه فلسطینی‌ها در سازمان ملل به "دولت غیرعضو" می بنیم.
نسخه ایرانی آهنگ 'آجر دیگری در دیوار"