عکس آزادی در روز خاکسپارینسرین در زندان است.نسرین در بند است.نسرین در اعتصاب است و ما آرشیوهای عکسی خودمان را چک می کنیم.در صفحه های فیس بوکمان عکسش را به اشتراک می گذاریم.کمپین درست می کنیم.اما او همچنان مادر است در سلول.حسن سربخشیان در میان آرشیو عکس‌هایش، تصویری از حضور نسرین ستوده و همسرش در روز خاکسپاری فروهرها پیدا کرده است.