بعد از 49 روز اعتصاب غذایش را شکستبه خواسته اش رسید
به خواسته اش رسید
به خواسته اش رسید
ممنوع الخروجی دخترش مهراوه لغو شد
ممنوع الخروجی دخترش مهراوه لغو شد

ممنوع الخروجی دخترش مهراوه لغو شد
اعتصابش غذایش را شکست
اعتصابش غذایش را شکست
اعتصابش غذایش را شکست
نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.


نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده.نسرین ستوده