گریه کن هوشنگزاری کردن های بلند
زاری کردن های بلند
زاری کردن های بلند

ضجه زدن های بلند
ضجه زدن های بلند
ضجه زدن های بلند

عزاهای بلند
عزاهای بلند
عزاهای بلند

گریه های بلند 
گریه های بلند
گریه های بلند


هوشنگ گلشیری هنگام وداع با محمد مختاری