آزادی همیشه خوب است امامهدی هاشمی آزاد شد 
نسرین ستوده، ضیا نبوی، مجید توکلی، حامد روحی نژاد، مجید دری...
بدون یکروز مرخصی با وجود شرایط جسمانی نامناسب هنوز تو زندانند 
اینست رافت جمهوری اسلامی 
چند روز دیگه هم احتمالا خواهرشان به ایشان میپیوندند....

*عکس: فواد هاشمی