رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

آن سفيد و كوچك و صد برگ


واژه نامه دهخدا : نسرين نام گلى است معروف و آن سفيد و كوچك و صد برگ ......نسرين ستوده چند ساعت بعد إز بيرون آمدن إز أوين


جعفر پناهی فیلم ساز در دیدار با نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر
ارسال یک نظر