اینجا ایران است

در سوگ طنابی نشسته ام که با تن تنهایت گریه می کند.
در سوگ زورگیری نشسته ام که سرش را روی شانه مامور اجرای حکم گذاشته.
در سوگ مامور اجرای حکم نشسته ام که زورگیری سرش را روی شانه اش گذاشته.
در سوگ پارکی به نام «ایرانشهر» نشسته ام که از رستورانش دیگر نمی شود غذاهای گیاهی برداشت.
نه نقابت را برندار،می خواهم در سوگ خشمی نشسته باشم که خشم است/ایران است


دو 'زورگیر' در ایران اعدام شدند

0