فرزند نسرین ستوده در آغوش او

این اولین عکس ها بعد از به مرخصی آمدن نسرین ستوده است.
پیمان عارف،فعال دانشجویی می نویسد:
یک شب خوب در کنار نسرین ستوده؛
نیما خندان در آغوش مادر!
همو که دیگر گمان میکرد "مامان نخواهد آمد."
مامان آمد و روسیاهی برای زغال ماند.1