زهرا و نرگس موسوی در آستانه سومین سال حصر، دستگیر شدندآهای رییس قوه ی قضا با شما هستم
چطور وقتی برادر کوچیکه شما کثافت کاری میکنه به شما و علی آقا ربطی نداره، اما وقتی پدر و مادری با شما مخالفت میکنند به دختراشون ربط داره؟

ننگ بر شما، ننگ بر عدالت و قانون مداری شما
اردشیر امیرارجمند در گفتگو با خبرگزاری ها تایید کرد: 
زهرا و نرگس، دختران میرحسین موسوی بازداشت شدند
0