ادب مرد به ز دولت اوست


این مردک فکر کرده همه مثل مهندس موسوی با حجب و حیان که جواب دریدگی ها شو ندن...
حالا پی یه دریده تر از خودت به تنت خورد حال کردی؟ ...وای به حال مملکت ایران که افتاده دست دلاک ها و کیسه کش های بی چشم و رو.

نظرات