بازخوانی بلاهت انقلابی

بازخوانی،می تواند به روندِ ذهنی یک جامعه کمک فراوان کند.او را به شرایط جدید پرتاب کند یا در همان بلاهت خود نگه دارد.نگه داشتن به بلاهت های بعدی می انجامد.چند روزی ست که فیلمی مربوط به گروگانگیری کارکنان سفارت امریکا در ایران روی یوتیوب قرار گرفته است که به مرورِ حوادث آن سال ها می پردازد.در این فیلم مستند و گزارش گونه شخصیت معصومه ابتکار به عنوان سخنگو بیشتر به چشم می خورد.دوستی نوشته بود:این فیلم،اوج بلاهت و خشونت و جهالت ناشی از تعصـّب انقلابی ست که متاسفانه  هنوز در فضای جامعه ایرانی؛ چه از جانب رژیم و چه از جانب گروههای اپوزیسیون مثل مجاهدین، مارکسیستها و سلطنت طلبان؛ شعله ور است


نظرات

‏ناشناس گفت…
لطفا با زیرنویس فارسی بگذارید تا افراد بیشتری بتوانند استفاده کنند