به این عکس نگاه کنید.به این عکس خوب نگاه کنیداین عکس چه می گوید؟آیا حرف می زند؟آیا پرتاب شدن یک انقلاب به سمت فاشیست مذهبی و دینی را نشان می دهد؟استبداد از کجای این عکس بیرون می زند؟به این عکس خوب نگاه کنید.آدم های درون عکس به چه فکر می کنند؟کدام یک به آزادی اندیشه فکر می کند؟کدام یک به نابودی آن؟عکسی ست از دموکراسی تا دیکتاتوری،ردیف اول دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ست.کنارش مهندس مهدی بازرگان است.پشت سرشان علی خامنه ایی ست..حاج سید جوادی می گوید: اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم،امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت.


2