او رضا شهابی ست


او رضا شهابی ست
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

از 22 خرداد 1389 در بازداشت موقت

محبوس در بند 350 زندان اوین
18 دی سال 91 پس از 23 روز اعتصاب غذای که برای درمان بیماری به مرخصی اعزام شده بود ؛ دقایقی قبل و پیش از اتمام دوران درمان ؛ در میان بدرقه جمعی از دوستان و یارانش به زندان برگشت 

نظرات