روزی که جمهوری مان را اسلامی کردند: دوازده فروردین


و اینگونه بود که در چنین روزی از آستین "جادوگر بد" یک جادوی سیاه خارج شد. انتخاباتی نبود گفتند این است که ما میگوییم آری یا نه؟


0