ما به خردادهای پر حادثه به انتخابات کیری به زندگی تخمی به اقتصاد خرکی به دلار سه هزار و ششصد تومانی به تهدید جنگ اسرائیل و آمریکا عادت داریم

خرداد،خرداد،آره خرداد!همین ماه ی که خیلی از اتفاقات سیاسی ایران(البته بیشترش بعد از انقلاب 57)در آن افتاده است.همان خردادی که ما گاهی آن را می خوانیم "خرداد پر حادثه".می خواستم بنویسم:خرداد جان امسالو بی‌زحمت پرحادثه نباش، همچین نرم و مجلسی برخورد کن کسی از دور ببینه فک کنه آبانی، بهمنی چیزی هستی. مرسی.دیدم یکی از دوستان گوگل پلاسی عکسی را به اشتراک گذاشته است از روزنامه های دوران رئیس جمهوری سید محمد خاتمی و نوشته است:«فردا دوباره دوم خرداد است. خرداد پرحادثه، خرداد پرفاجعه و خرداد پرخاطره. انگار به جز این روزنامه ها و خاطره ای محو، چیز دیگری برایم از آن خردادهای باشکوه باقی نمانده است. این ها سوغات آخرین سفرم به ایران است. از همان صندوق چوبی خاک گرفته زیر تختم.چندتایی را با خود آوردم و از بقیه عکس گرفتم.» 


یکی پرسیده: «ممنون از این آلبوم. کسی می داند چرا عکس سه روزنامه اول آزادگان، نشاط و جامعه یکی است؟ یعنی یک زن با روسری زرد.»

جواب گرفته: «این عکس رو جمشید بایرامی گرفته و اون سال ها شده بود به عنوان لوگوی غیررسمی روزنامه های دوم خرداد. هر وقت یکی را می بستند روزنامه دیگری در می آمد با همان کادر، اما اسمی جدید با این عکس روی صفحه اول شماره یک آن یعنی ما همان روزنامه توقیف شده قیلی هستیم و همین بود که حکومت را عصبی کرده بود و از جامعه، نشاط، عصر آزادگان و توس به روزنامه های زنچیره ای اسم می برد.»

آری ما به خردادهای پر حادثه به انتخابات کیری به زندگی تخمی به اقتصاد خرکی به دلار سه هزار و ششصد تومانی به تهدید جنگ اسرائیل و آمریکا به فقر به فحشا به سکس گروهی به فانتزی بافی تخمی در بیت مقام معظم عادت داریم
0