فدای شرافتت میرحسین،چی فکر میکنی الان در مورد ما فراموشکارا

به این تصویر خوب نگاه کنید.امروز از خنده،گریه می کردم،از گریه،خنده.خنده در گریه شده بود.گریه در خنده.نمی دانستم باید چه حرفی بزنم.این مناظره نبود.نه نبود.می خواستندبگویند رئیس جمهور یعنی کشک.یعنی مردم و رای شان هیچ رسمیتی ندارد دیگر.توهین به شعور مردم و شخصیت نامزدهای انتخاباتی.هنوزوقتی به موسوی فکر می کنم با ان صداقت، شجاعت و مظلومیتش گر یه ام میگیره.سیاهی موند برای ما و روسیاهی برای کسانی که از سیاهی حمایت کردند.مناظره تمام شده بود...روسفید بودی میرحسین، سیاهی را پشت سر گذاشته بودی...همه ما شرمندشيم
 تصویر: پس از مناظره میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد،سیزدهم خرداد 88
7