بخند دختر بارون ...

زیر کلاهِ دردمندی ی بیهوده ی ما،تصویری از تنگِ نفسی،زمان هایمان را زیر آب می برد.نفرین به منظره هایی که صورت های ستارگان زیبا را از شبهای آینده ی ما بیرون بردند.تولد تبریک شیوا جان،روزی به شکل زارِ ابرها بر غم های کهنه می باریم.


*تیتر احمد باطبی


نظرات