بارش کراحت از چهره ها و قیافه ها

زمان رای دادنش این باشه دیگه فکر کنید اگه انتخاب بشه چه بلایی سرمون میاد.!چه دار و دسته هایی در کادر رهبری ایران هستند.عجب شخصیت هایی !!!سعید جلیلی به همراه سعید تاجیک پای صندوق رای.تاجیک شخصی است که چندی پیش فیلمی از ایشان در حالی که به فائزه هاشمی حمله ور شده و مشغول هتاکی بود منتشر شد 
این موجود چرا اینقدر بیمار به نظر میرسه؟ پر است از درگیری درونی.6