"بهار آزادیِ، جای ندا خالیه"‏.

الان، خیابان های تهران:"بهار آزادیِ، جای ندا خالیه"‏
1