روحـــــــــــــــــــــانی یادت باشه/میرحسیــــــــــــــــــن باید باشه..


از دیوار یکی از رفقا:
"میرحسین موسوی در برابر تلوزیون نشسته و کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب را
می بیند که ناگهان فردی فریاد می زند: "روحانی یادت باشه، میرحسین باید باشه
"...
نگهبان بلافاصله تلوزیون را خاموش می کند 
مهندس خنده اش می گیرد و به نگهبان می گوید: "ظاهراً من را می گفت! 
میرحسینی که سه سال است هر روز و شب از فراموش شدنش می گوئی!""

0