جلیلی لخت میشود..

این عکسی ست از جلسه سخنرانی تبلیغاتی-انتخاباتی / ستاد جلیلی که توسط حامیان او گرفته شده است.عکسی که به خوبی ذهنیت و اندیشه او را نسبت به زنان نشان می دهد،تفکیک جنسیتی،فکر کنم اگر این بشه ، 300 سال دیگه به عقب موندگی این مملکت اضافه میشه ، خدا به خیر کنه همه چیزو ...چند روز پیش نماینده خانمی را که از ستادش به تلویزیون فرستاده بود هم دیدیم استاد تشریح پورنو گرافی .لازم نیست خانمی به میتینگ انتخاباتی این آدم هرز وکثیف برود که بجز مسائل پورنوگرافی چیز دیگری درباره زنان نمی دانست.طالبان بزن گاراژ.
 


0