سماع در ماسک

دوباره بیا با دود برقصیم
زیر همان ماسک ضد اشک آور سماع برویم
و بعد با تنمان دست به تظاهرات عمومی بزنیم
نظرات