نوزده خرداد/میتینگ انتخاباتی حسن روحانی/ مازندران

روحانی داره صحبت میکنه مردم شعار میدن که "کروبی ، موسوی آزاد باید گردند"هنوز تنور انتخابات حکومت گرم نشده و جالبی اینجاست که همین انتخابات مسخره هم داره اسباب دردسر میشه براشون

نظرات