لکه ننگ تاریخ ایران..

کاری خوب و متفاوت از هفته نامه چلچراغ،عکس سال 84 رو نگاه..انگار بهش تی تاپ دادن...مرده شور اون ریخت بی ریخت میمونت رو ببره عوضی دیوسثسسسسثسس

نظرات