امشب مصریا بر طبل شادانه میکوبن


این قدرت مردم است که پاینده است و با آن ما میتوانیم به هر هدفی برسیم. اگر مردم متحد شوند و اگر باور داشته باشیم تمامی رویا هایمان میتوانند به واقعیت بپیوندند.فکر کنم مصری که به بیداری اسلامی رسید، از بی خوابی زیادش بود که دوباره پس افتاد!


5