معنای استقامت را هر دو به دنیا نشان دادند
رضا خندان همسر آزاد اندیشِ نسرین ستوده این عکس را در فیس بوک خود گذاشته است.تو این دوره تاریکی و سیاهی ، ابتذال فرهنگی و خفقان، این تصویر و زوج نجیب ، اگاه و ازاده و مبارزی که می بینیم ، دوباره شعله امید به فردای بهتر را در سینه روشن می کند. پایدار باشید. دوستتان داریم.
زوجی که با تلاش پشت استبداد را خم کرده اند!سربلندی و استقامت و عشق و پایداری و محبت هم به همسر و هم به میهن و هم به فرزند.

نظرات