رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

معنای استقامت را هر دو به دنیا نشان دادند
رضا خندان همسر آزاد اندیشِ نسرین ستوده این عکس را در فیس بوک خود گذاشته است.تو این دوره تاریکی و سیاهی ، ابتذال فرهنگی و خفقان، این تصویر و زوج نجیب ، اگاه و ازاده و مبارزی که می بینیم ، دوباره شعله امید به فردای بهتر را در سینه روشن می کند. پایدار باشید. دوستتان داریم.
زوجی که با تلاش پشت استبداد را خم کرده اند!سربلندی و استقامت و عشق و پایداری و محبت هم به همسر و هم به میهن و هم به فرزند.

ارسال یک نظر