مرهم ماتمم، یاور مادرم باش.


برای ستار بهشتی، برای مادر داغدار و استوارش.
Design By Osiiaan Art Group

0