باهم قفل زندان بزرگی به اسم ایران را بشکنیم...

هجده روز گذشت

این روزها، تاپ‌تاپ قلب او چگونه بود؟ در شهادت يک شمع راز منوری است که آن را آن آخرين و آن کشيده‌ترين شعله خوب ميداند...حسین رونقی ملکی به دلیل وخامت حالش و خون ریزی معده و دستگاه گوارشی ساعت حدود ۱ ظهر به بیمارستان شهید مدرس اعزام و در بخش اورژانس بستری گردید.


عکس از مسعود لواسانی
0