الان ما همون خری هستیم که پالونش عوض شده؟


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/a/a3/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg/300px-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg
دولت مصدق دولت ضعیف ملی نبود آقای رهبر!!! بعدشم،اگه،اسرائیل مردم فلسطین رو از خونهاشون میگره زندانی میکنه ایران مردم خودشو داخل خونه هاشون زندانی میکنه! نمی دونم واقعاً،دقیقا چه اتفاقی تو مراسم تنفیذ میفته که آقا از مقابله با تحریم‌ها و دور زدن دشمن و ایستادگی یهویی طرفدار گفتمان اعتدال و احترام میشه؟؟؟من جای روحانی بودم بعد از تنفیذ،مرتضوی رو با چک و لگد از مراسم مینداختم بیرون، اصلا اون تخم سگه کثافت چه دلیلی داشت که اونجا باشه!؟خدا بیامرز تو حموم جوون مرگ شد وگرنه اگه سعید امامی هم بعنوان یکی از نمایندگان مردم شرکت میکرد دیگه تکمیله تکمیل بود...
نظرات