تصویر میرحسین موسوی روی بورد انجمن اسلامی دانشگاه تهران


دانشگاه تهران بورد انجمن اسلامی- گذرگاه منتهی به درب خروجی پورسینا.

"نخستین تصویر از مهندس موسوی پس از سه‌ سال و سه‌ ماه حصر غیر قانونی"
درود بر دانشجویان دانشگاه تهران


0