خود ارضایی زنان

این روزها انتشار ویدیوی درآوردن لامپ از واژن زنی در ایران، نقل محافل ایرانی شده وافراد زیادی با دیدگاههای مختلف درباره آن اظهار نظرکرده اند.
خود ارضایی زنان در حالی حساسیتهای زیادی بر می انگیزد، که به خود ارضایی مردان با دیده اغماض و به صورت امری بسیار طبیعی و عادی دیده می شود. در حالیکه نیاز جنسی نزد زنان و مردان یکسان است و زنان نیز به اندازه مردان به خود ارضایی نیاز دارند. زنان و مردان بسیاری هستند که حتی با وجود داشتن شریک جنسی مایلند گاهی به تنهایی این لذت را تجربه کنند. لذتی که نه به کسی آسیب جسمی و روحی وارد می کند و نه کسی را در روابط نابرابر قرار می دهد. تا زمانی که خود ارضایی برآمده از میل و اراده خود فرد و حاصل انتخاب اوست، امری است پذیرفته شده و شاید حتی ضروری یک انسان بالغ سالم. ولی در شرایطی که این خودارضایی ها یا استفاده از اشیاء برای لذت جویی از سوی کس دیگری به فرد تحمیل شده باشد، مصداق بارز ستم جنسی است و به هیچ روی پذیرفته شده نیست.


نظرات