آذر خوني بود انهدام شده در گلوله

http://upload20.ir/upload/1322336629113792094.jpg 
شانزده گلوله به شكل آذر/
تنم را به انهدام آزادي مي بردند/
گلوله ها اما نمي دانستند/
آزادي خوني ست جاري در كف خيابان

(تكه ي از شعر"آذر خوني بود انهدام شده در گلوله"ناما جعفري)

0