پست‌ها

رویا سالم است و مثل شعرش رگ می پراند

آگراندیسمان یک خاموشی

پیشنهاد برای نگاره فیس بوک تا آزادی روزنامه نگاران دربند

گزارش نویسی روی دیوار بازداشتگاه

از احوال یک شاعر: پرویز اسلامپور

تنهایی عظیم نشسته برابرم

می شود گفت که: نسرین بازداشت شد.

اینجا ایران است

نسرين ستوده هنوز همان نسرين ستوده است كه بود

آن سفيد و كوچك و صد برگ

فرزند نسرین ستوده در آغوش او

بهاره هدایت هم با وثیقه 700 میلیونی به مرخصی اومد

نسرین ستوده به مرخصی آمد

وقتی حکومت فقط روح و روان خانواده زندانیان را هدف میگیرد

این آسانسور سکسی

«به امیدِ دنیایی بدونِ خطِ قرمز»

من یک شولتز هستم