پست‌ها

نسرین ستوده از امروز صبح اعتصاب غذایش را شروع کرده

کوتاه مثل مرگ: احمد قابل

فشار بده دستتو تا بشکنه اون دستهای چرک آلود آلوده به خون مردم.

مردمی که کمبودهایِ خود را با اسطوره هایی که می سازند پر می کنند گاهی ندانسته اسطوره ی دروغین هم می سازند

بازخوانی یک نامه در بی زمانی

و بازار به اعتراض در آمد