پست‌ها

دیواری که با راجر واترز برای فلسطین فروریخت

احساس خطر مجبورم میکند که هشدار را داده باشم.

روزی که به جای قیمه‌ی امام حسین، گلوله‌ نذری ‌دادند.

از شاعران دربار فقط کاسه لیسی ارباب برآید

امروز هم بدون ملاقات بودیم

هر آدمي سنگي است بر گور پدر خويش

يا امامزاده حسين! شازده احتجاب

زنی در حال زایمان است

سرانجام امروز پس از چندین ماه

وای از این بیداد

آغوش مادر

می گویند:"قبر بخر و بیا جنازه اش را تحویل بگیر"

و پایان بر هشت زن و پایان بر اعتصاب غذا

عکس آزادی در روز خاکسپاری

انسان های بزرگ سرزمینم

نسرین الان وکیل همه ی ماست