پست‌ها

به این عکس نگاه کنید.به این عکس خوب نگاه کنید

بازخوانی بلاهت انقلابی

نسرین در شمال شکوفه زد

تشنجی برای جامعه بیمار ما

پستانِ مادر زمین یک سین است

اجتهاد پاچه از لنگ حمام

زخمِ کهنه ما را عمیق تر خواهد کرد

تو تنها اقاقیای یادبود منی که بخاطر مزار نروئیده ای

برف های درون قلب

مشبّک از اولین کلام