پست‌ها

معنای استقامت را هر دو به دنیا نشان دادند

لکه ننگ تاریخ ایران..

یک کودک، یک معلم، یک کتاب، یک قلم، میتواند دنیا را تغییر دهد

تیر همچنان تیر می کِشد