پست‌ها

باهم قفل زندان بزرگی به اسم ایران را بشکنیم...

مرهم ماتمم، یاور مادرم باش.

هوای این لانه های کبود

مردی در سایه..

الان ما همون خری هستیم که پالونش عوض شده؟