تکه ی از شعر"اغتشاشات ماهیچه ها"


کارگر کلمه بودم 
هر روز از کارخانه ی ذهنم 
برای آغوشت آزادی می آوردم